Vad är ett personlarm?

Crystal Alarm / Vad är ett personlarm?

Vad är ett personlarm?

Ett personlarm är enkelt beskrivet som en säkerhetsutrustning som du kan bära med dig och som vid nödsituationer ger dig möjligheten att kalla på hjälp. Personlarm innefattar ett brett spektrum av olika produkter och tjänster som lämpar sig för olika typer av jobb och situationer. Andra namn för personlarm kan vara överfallslarm eller nödlarm. Personlarm brukar vara den tekniska termen för lite mer avancerade larm med positionering, medan överfallslarm och nödlarm ofta kan vara enklare larm som bara ger ifrån sig en hög ljudsignal vid larm.
Personlarm är ofta kopplade till en bemannad larmcentral och kommunikationen sker vanligen via mobilnätet. Personlarmets positionering sker oftast via teknik som GPS/GLONASS, Wifi eller radiofyrar som kan använda exempelvis Bluetooth (så kallade iBeacons).

Varför ska man ha ett personlarm?

Som arbetsgivare månar man om sina anställda. Man vill så klart säkerställa att de inte råkar ut för en olycka på arbetsplatsen. Vid en allvarlig olycka skulle ett personlarm kunna rädda livet på en kollega. Det kan i de flesta fall även bidra till att snabbt få rätt hjälp på rätt plats i en risksituation. I det dagliga arbetet kan personlarmet vara en extra trygghet som gör att personalen kan fokusera på arbetet med vetskapen om att de har en väg att få hjälp vid behov.
Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att utrusta arbetstagare med den säkerhetsutrustning som krävs för en trygg arbetsmiljö. Det kan exempelvis handla om ensamarbete. Arbetsmiljöverket skriver exempelvis att det vid en akut risksituation: 

För att en skadad skall kunna få snabb hjälp eller en akut risksituation redas upp är det viktigt att skadan eller situationen upptäcks i tid eller arbetstagaren omedelbart får svar på ett anrop eller larm samt att beredskap ordnats för snabb hjälpinsats.
Från Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1982:3

Arbetsmiljöverket har även skrivit specifikt i sina föreskrifter om behovet att installera larmutrustning.

7 § Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation.
Arbetsgivaren skall se till:
– att det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten
Från Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1993:02

Arbetsmiljölagen lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren som är skyldig att säkerställa tryggheten för sina anställda. Ett arbete där det kan förekomma riskfyllda arbetsmoment, ensamarbete eller hotfulla situationer kräver säkerhetsutrustning. Ett personlarm löser inte alla problem men kan erbjuda en ökad trygghet för personer inom denna kategori. 

Hur fungerar ett personlarm?

När en användare larmar med sitt personlarm kommer larmet ofta direkt till larmcentral och larmcentralen kontaktar därefter berörda. Informationen som oftast skickas är vem den nödställde är och vilken position den befinner sig på. Vissa personlarm har också möjlighet att skicka larm till kollegor.
Är personlarmet kopplad till en extern larmcentral så möjliggör detta för medlyssning. Ett samtal spelas upp för larmmottagaren på larmcentralen. Detta gör att larmmottagaren kan bilda sig en uppfattning om vad som händer. Lämpliga åtgärder tas av larmmottagaren beroende på situationen och eventuell hjälp skickas ut.

Vad är ett App-larm?
Ett app-larm är ett personlarm i mobiltelefonen. App-larm har många fördelar men den kanske största är att man alltid har mobiltelefonen och därmed också larmet med sig. Eftersom situationer ofta uppstår när man inte är förberedd är det bättre att ha ett larm som är med än ett som ligger i skrivbordslådan. Vill du veta mer om app-larm se gärna vår sida i ämnet: app-larm